داستان کوتاه فیلم کوتاه انصراف

قوانین و مقررات

جايزهی ارغوان

دورهی ششم

موضوع: تردید 

شرایط شرکت در مسابقه داستان كوتاه

داستانهای کوتاه باید به صورت تايپ شده در فرمتهاي  .doc. docx و  .rtf در سامانهی وبسایت جایزهی ارغوان ثبت شود: www.jayezeharghavan.ir

تكميل فرم ثبتنام آنلاين الزامی است.

تعداد كلمات هر داستان  كوتاه حداكثر ۳۰۰۰ كلمه است.

هر نويسنده تنها يك اثر میتواند ارسال كند.

شرایط سنی شرکت در مسابقه حداکثر ۳۰ سال است.(متولدین ۱۳۷۱)

(با توجه به برگزار نشدن جایزه در سال گذشته با تصمیم شورای سیاست گذاری متولدین سال ۱۳۷۱ نیز می‌توانند در این دوره شرکت کنند.)

در صورت كپیبرداری يا استفاده از آثار ديگران، داستان مورد نظر حذف خواهد شد.

داستانهای مورد نظر نباید در مسابقات ديگر حايز رتبه شده و یا قبلا چاپ شده باشند.

داستانهای مورد نظر به صورت همزمان در مسابقات دیگر ارایه نشده باشند.

شرکتکنندگان نباید کتاب چاپ شدهای در بخش داستان کوتاه و یا بلند چه به صورت فردی و یا گروهی داشته باشند.

(این قانون شامل نویسندگانی که در دوره‌های قبل یک‌بار در میان نفرات چهارم تا دهم بوده و داستان آن‌ها توسط نشر مرکز به چاپ رسیده به شرط آنکه زیر ۳۰ سال بوده و کتاب چاپ شده‌ی دیگری نداشته باشند نمیشود.)

 

تكميل فرم تقاضای شركت به معنای واگذاری كليهی حقوق مادی ۱۰ اثر برگزیده نهایی، از جمله حق انتشار و تكثير آن  با رعايت كليهي قوانين فعلی يا آتی كشور و به ويژه قانون «حمايت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان ايران» و متممها و تغييرات احتمالی آتی اين قانون و نيز قوانين و معاهدهنامههای بينالمللی فعلی يا آتي جاری در ايران به طور انحصاری و دائمی به «موسسه ارغوان هفت رنگ» واگذار میشود. اين حق شامل تكثير و چاپ و انتشار و توزيع اثر به هر طريق از جمله چاپ در قطعهای مختلف، مصور، لوكس و به همه زبانها و در همه كشورها و انتشار به صورت «كتاب صوتی» (audio book) و «كتاب الكترونيكی» (e-book) و تهيه و اجرای نمايشنامه، فيلمنامه (فيلم سينمايی و تلويزيونی) از اثر و يا ترجمه آن به طور كامل يا جزئی به هر زبان و انتشار ترجمه اثر به هر شکل میشود و «موسسه ارغوان هفت رنگ» حق انتشار اثر را به زبان فارسی به طور انحصاری و دائمی به صورت کتاب کاغذی به نشرمرکز به شماره ثبت ۵۷۰۴۸ (شماره پروانه نشر ۱۱۴، تاريخ صدور۱/۹/۶۹) واگذار میکند.

فرم تقاضای شركت در مسابقه بايد توسط نويسنده و يا نمايندهی قانونی ايشان تكميل شود .

قوانين، مناسبات و هنجارهای جامعه در انتخاب داستانهای كوتاه برای شركت در مسابقه در نظر گرفته خواهد شد.

مسووليت رعايت نكردن هريك از موارد ذكر شده به عهدهی شركت كننده است.

مهلت ارسال آثار از ۱ دی ۱۴۰۲ تا  ۱۵ فروردين ۱۴۰۳ خواهد بود.

مراسم اختتاميه با معرفی برندگان  در خرداد ۱۴۰۳ برگزار خواهد شد.

تمامي شركتكنندگان می توانند آخرين اخبار  و اطلاعات راجع به جايزهی ارغوان و مراحل داوری را از طريق وب سايت جايزهی ارغوان  www.jayezeharghavan.ir پيگيری كنند.