داستان کوتاه فیلم کوتاه انصراف

شرکت در مسابقه

مشخصات فردی
اطلاعات تماس
مشخصات داستان
تكميل فرم تقاضای شركت به معنای واگذاری كليه‌ی حقوق مادی ۳۰ اثر برگزیده نهایی، از جمله حق انتشار و تكثير آن با رعايت كليه‌ي قوانين فعلی يا آتی كشور و به ويژه قانون «حمايت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان ايران» و متمم‏ها و تغييرات احتمالی آتی اين قانون و نيز قوانين و معاهده‏نامه‏های بين‏المللی فعلی يا آتي جاری در ايران به طور انحصاری و دائمی به نشر «هفت‌رنگ» واگذار می‌شود. اين حق شامل تكثير و چاپ و انتشار و توزيع اثر به هر طريق از جمله چاپ در قطع‌های مختلف، مصور، لوكس و به همه زبان‌ها و در همه كشورها و انتشار به صورت «كتاب صوتی» (audio book) و «كتاب الكترونيكی» (e-book) و تهيه و اجرای نمايش‌نامه، فيلم‌نامه (فيلم سينمايی و تلويزيونی) از اثر و يا ترجمه آن به طور كامل يا جزئی به هر زبان و انتشار ترجمه اثر به هر شکل می‏شود و نشر «هفت‌رنگ» حق انتشار اثر را به زبان فارسی به طور انحصاری و دائمی به صورت کتاب کاغذی به نشرمرکز به شماره ثبت ۵۷۰۴۸ (شماره پروانه نشر ۱۱۴، تاريخ صدور۱/۹/۶۹) واگذار می‌کند.